سند اقتصاد مقاومتي براي بخش هاي اقتصادي چهارمحال وبختياري تدوين شد

سرپرست دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري و مشاور استاندار چهارمحال و بختياري

در امور اجرايي و سرمايه گذاري از تدوين سند اقتصاد مقاومتي براي بخش هاي مختلف اقتصادي اين استان خبر داد.

82046254-70671568

ادامه مطلب